ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

INDIAN PHILOSOPHY IV (2023)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: P J Sunny pjsunny@ssus.ac.in

Continental philosophy PPHS-11210 copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Prof. (Dr.) Abey Koshy

Continental philosophy PPHS-11210

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Prof. (Dr.) Abey Koshy

INDIAN PHILOSOPHY - 3

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: P J Sunny pjsunny@ssus.ac.in

INTRODUCTION TO ECOPHILOSOPHY

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Faizal N.M faizalnm@ssus.ac.in

European Philosophy 1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. BABU M N

INDIAN PHILOSOPHY IV

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: P J Sunny pjsunny@ssus.ac.in

Philosophical Methods, 2022

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Prof. (Dr.) Abey Koshy

Continental Philosophy 11210

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Prof. (Dr.) Abey Koshy

Analytic Philosophy-PPHM11208

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. R.Sharmila R

Aestheics, Major Issues PPHM 11225 / 2021

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Prof. (Dr.) Abey Koshy

INDIAN PHILOSOPHY III

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: P J Sunny pjsunny@ssus.ac.in

Analytical Philosophy

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. P K. SASIDHARAN pksasidharan4@ssus.ac.in

Contemporary Epistemological Issues

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreekala M sree_kala_nair@ssus.ac.in

Continental Philosophy - PPHS 11210

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Prof. (Dr.) Abey Koshy

European Philosophy -1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes

European Philosophy -1, course code -PPHM 11202

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. BABU M N

European Philosophy -1, course code -PPHM 11202 copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes

Indian Philosophy I

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. R.Sharmila R

INDIAN PHILOSOPHY II

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anusree S L Philosophy
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Unnikrishnan P unni.palliyane@ssus.ac.in