ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

निरुक्तम् महाभाष्यम् च।

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

संस्कृतभाषायां वैज्ञानिकसाहित्यम्।

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

सांख्ययोगदर्शनसमीक्षा।

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

वेदान्तपरिभाषा।

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

पि वि ई एस् १०३०४ व्याकरणम्

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreeja P Guest Lecturer (UGC)

अद्वैतवेदान्ते केरलस्य योगदानम् Course VIII Elective II PVES - 10329 External

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. AMAL C.RAJAN Guest Lecturer (UGC)

Siddhanthalesasangraha

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Divya N K Guest Lecturer (UGC)

PVES 10329 Contribution of Kerala to Advaita literature Koyilandy

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sheena. CV Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Nishad T.S tnishadssus@ssus.ac.in

PVES 10306 द्वैतविशिष्टाद्वैतदर्शनविचारः

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Narayanan dr.g.narayanan@ssus.ac.in

PVES 10306 Dvaita and Visistadvaita Koyilandy copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Nishad T.S tnishadssus@ssus.ac.in

PVES 10306 Dvaita and Visistadvaita Koyilandy

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. MAHlMA .T Assistant Professor
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Nishad T.S tnishadssus@ssus.ac.in

PVES 10305 Vedantaparibhasha

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.K.V Suresh drsureshkv@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: K.Muthulekshmi kmlakshmy@ssus.ac.in

PVES 10305 Vedanta paribhasa Koyilandy

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Nishad T.S tnishadssus@ssus.ac.in

PVES 10304 Vyakarana Koyilandy

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreeja P Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Nishad T.S tnishadssus@ssus.ac.in

PVES 10304 VYAKARANA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.K.Remadevi Amma iamrema@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. T.G Sreekumar SSUS

PVEM10319 SANSKRIT DRAMA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. A.P.Francis farakal@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

PVEM 10334 उपनिषद् विचारः -ईशावास्योपनिषत्

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr K K Sundaresan Department of Vedanta
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Narayanan dr.g.narayanan@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Divya Subran Guest Lecturer (UGC)

PVEM 10330 ADVAITAVEDANTA-SOCIO CULTURAL DIMENSIONS KO

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Nishad T.S tnishadssus@ssus.ac.in

PVEM 10330 ADVAITAVEDANTA-SOCIO CULTURAL DIMENSIONS

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Nishad T.S tnishadssus@ssus.ac.in

PVEM 10322 उपनिषत्समीक्षा – ऐतरेयोपनिषत्- शाङ्करभाष्यम्

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Narayanan dr.g.narayanan@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ABHIJITH V G Guest Lecturer (UGC)