ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

सांख्ययोगदर्शनसमीक्षा।

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

वेदान्तपरिभाषा।

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

PVEM 10310 BHAMATI

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

PVEM 1505 Samkhya and yoga philosophy

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. C. S. sindhacs@gmail.com

PVEM 10308Siddhantalesasamgraha

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.V.Vasanthakumari vasanthavasudha@ssus.ac.in

PVEM 10334 उपनिषद् विचारः -ईशावास्योपनिषत्

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr K K Sundaresan Department of Vedanta
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Narayanan dr.g.narayanan@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Divya Subran Guest Lecturer (UGC)

PVEM 10322 उपनिषत्समीक्षा – ऐतरेयोपनिषत्- शाङ्करभाष्यम्

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Narayanan dr.g.narayanan@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ABHIJITH V G Guest Lecturer (UGC)

PVEM 10307 वेदः मीमांसा च (VEDA &MIMAMSA)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr K K Sundaresan Department of Vedanta
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Narayanan dr.g.narayanan@ssus.ac.in

PVEM 10319 संस्कृतनाटकम् - अभिज्ञानशाकुन्तलम् (ACR)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. AMAL C.RAJAN Guest Lecturer (UGC)

PVEM - 10334 - Upanisad Vicarah - Isavasyopanisad (External Elective)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Linosh. M Guest Lecturer (UGC)

Siddhanthalesasangraha

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Divya N K Guest Lecturer (UGC)

Course VII Core VI PVEM 10307 वेद: मीमांसा च

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: PRIYADHARSAN I Guest Lecturer (UGC)

PVEM10319 SANSKRIT DRAMA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. A.P.Francis farakal@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

PVEM 10308 SIDDHANATALESASANGRAHA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Narayanan dr.g.narayanan@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Divya Subran Guest Lecturer (UGC)

Bhamati

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.V.Vasanthakumari vasanthavasudha@ssus.ac.in

CONTRIBUTION OF KERALA TO ADVAITA LITERATURE

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

CoreVIPVES10306Dvaita and visishtadvaita

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.V.Vasanthakumari vasanthavasudha@ssus.ac.in

KATHOPANISAD

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.K.Remadevi Amma iamrema@ssus.ac.in

KATHOPANISAD copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.K.Remadevi Amma iamrema@ssus.ac.in

NIRUKTA AND MAHABHASYA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan