ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

वेदान्तसारः

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vedanta
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K. P. Vijayalekshmi Vijayalekshmi

vedantasara

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vedanta
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.V.Vasanthakumari vasanthavasudha@ssus.ac.in

VD 134 VE SREE SANKARA - LIFE AND PHILOSOPHY

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vedanta
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. M.S Muraleedharanpillai drmsmuraleedharanpillai@ssus.ac.in

Upanishad vicarah-Isavasyopanishad

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vedanta
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.S.Geethamony Amma Amma

Siddhantalesasamgraha

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vedanta
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Nishad T.S tnishadssus@ssus.ac.in

PVES 10310 BHAMATHI - 2022

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vedanta
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Rekha G S rekhagtvm@gmail.com

PVES 10309 brahmasuthrasankarabhashya

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vedanta
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Rekha G S rekhagtvm@gmail.com

PVES 10305 VEDANTAPARIBHASHA

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vedanta
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. T.G Sreekumar SSUS

PVEM 10301

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vedanta
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.V.Vasanthakumari vasanthavasudha@ssus.ac.in

PROBLEMS IN INDIAN PHILOSOPHY

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vedanta
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: K.Muthulekshmi kmlakshmy@ssus.ac.in

MVE 201 Siddhantabindu and Influence of Advaita on modern thinkers

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vedanta
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. M.S Muraleedharanpillai drmsmuraleedharanpillai@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: K.Muthulekshmi kmlakshmy@ssus.ac.in

IVB114ve coreIV Atmabodha

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vedanta
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.V.Vasanthakumari vasanthavasudha@ssus.ac.in

Complementary: IIIC UVEM 475 न्याय: व्याकरणञ्च

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vedanta
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: PRIYADHARSAN I Guest Lecturer (UGC)