प्रयोजनानि।

  • शास्त्रकाव्यान्यधिकृत्य जानाति।
  • शास्त्रकाव्यक्षेत्रे केरलस्य योगदानं जानाति।
  • केरलीयान् शास्त्रकाव्यकारानधिकृत्य जानाति।
  • सुरूपराघवे व्याकरणोदाहरणानि परिशीलयति।