प्रयोजनानि।

व्नायाकरणक्षेत्रे नारायणभट्टपादस्य योगदानं जानाति।

तद्धितप्रत्ययानां परिचयः सिद्ध्यति।

तद्धितविधायकसूत्राणां व्याख्यानरीतिमवगच्छति।

तद्धितप्रत्ययानामर्थं सम्यक् ज्ञात्वा प्रयोगे निपुणो भवति।

तद्धितभेदप्रयुक्तानर्थभेदान् जानाति।

प्रयोजनानि।

  • शास्त्रकाव्यान्यधिकृत्य जानाति।
  • शास्त्रकाव्यक्षेत्रे केरलस्य योगदानं जानाति।
  • केरलीयान् शास्त्रकाव्यकारानधिकृत्य जानाति।
  • सुरूपराघवे व्याकरणोदाहरणानि परिशीलयति।

Course outline

Module I (First half of Paspasaahhnika)

गौरित्यत्र कः शब्दः रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् आनुषङ्गिकप्रयोजनानि - शब्दानुशासनं कथं कर्त्तव्यम्।

Module II (Second half of Paspasaahnika)

सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे - शब्दस्य ज्ञाने धर्मः आहोस्वित् प्रयोगे - व्याकरणम् इत्यस्य शब्दस्य कः पदार्थः - किमर्थो वर्णानामुपदेशः।

Module III (Pratyaahaaraahnika)

अइउण्-अकारस्य विवृतोपदेशः आकारग्रहणार्थः वर्णसमाम्नाये जातिपक्षविचारः।

ऋलृक् - लृकारोपदेशः किमर्थः।

एओङ्, ऐऔच् - सन्ध्यक्षराणि तपराणि वा अतपराणि वा, वर्णैकदेशग्रहणम्।

Module IV (Pratyaahaaraahnika)

हयवरट् - हकारस्य द्विरुपदेशः - हयवरट् वा हरयवट् वा साधु अयोगवाहाः - वर्णाः अर्थवन्तः आहोस्वित् अनर्थकाः - प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणं कुतो - णकारः द्विरनुबध्यते पूर्वश्चैव परश्च ञमङणनम्, झभञ् - कुतः अत्र उभौ (म् ञ् ) अनुबध्येते, ञकारः एवानुबध्यते।प्रयोजनानि

                1. महाभाष्यस्य विचिन्तनसरणिम् अवगच्छति।

                 2. संज्ञा -परिभाषासूत्राणां प्रवृत्तिप्रकारान् विजानाति ।

                 3. सूत्राणां विविधदृष्ट्या व्याख्याने सामर्थ्यमाप्नोति ।

                 4. भाष्ये विचारितानां सूत्राणाम् अनुबन्धिसूत्राणां च प्रवृत्तिस्थलानि विवेचयति।

                 5. एकदेशि-सिद्धान्तिभाष्याणां विशकलनेन बुद्धिवैशद्यं सिद्ध्यति ।