वेदान्तसारः - विषयसङ्क्षेपः


Vedanta Sara - Text


श्रीमता सदान्दसरस्वतिना विरचितो वेदान्तसारः वेदान्तविषयप्रविविक्षूणां बालानम् उपकाराय वर्तन्ते। तं ग्रन्थमाधारीकृत्यायं विषयः प्रवर्तते। ग्रन्थस्य पूर्णतयावलोकनं व्याख्यानप्रवेशश्च लक्ष्यते।