ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

शङ्कराचार्यस्य जीवनं दर्शनञ्च (सरिता. ए.वि)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Saritha A V Guest Lecturer (UGC)

VyakaranaMahaBhashyam Ahnika 1& 2(Midhun)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Midhun P. Ph.D.

Vyakarana (Reshma P K)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Reshma P K Guest Lecturer (UGC)

VI B A Praudhamanorama

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: DR. JINITHA K S jinithakalady@ssus.ac.in

V. B. 118 Vy. Linguistics (Reshma P K)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Reshma P K Guest Lecturer (UGC)

V B 116 Vy. Methodology of Sanskrit Grammar

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Rethy T S

V B 116 Vy Methodology of sanskrit grammar (Chithra S )

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: CHITHRA S ADMPG2307091

UVYS 577 FUNCTIONAL SANSKRIT GRAMMAR

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr RUPA V MA B Ed MPhil PhD SET NET

UVYS 556 शङ्कराचार्यस्य जीवनं दर्शनञ्च

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr RUPA V MA B Ed MPhil PhD SET NET

UVYS 555 सन्धित्रयम्

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Rethy T S

UVYM 559 पद्यगद्यसाहित्यम् ( PADYAGADYASAHITYAM)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr RUPA V MA B Ed MPhil PhD SET NET

UVYM 557 सुबन्तम् -1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr RUPA V MA B Ed MPhil PhD SET NET

UVYM 557 Subanta 1 (SWETHA)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Swetha M.K. Guest Lecturer (UGC)

UVYM 553 - Samskrta-sahityetihasa

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: DR. JINITHA K S jinithakalady@ssus.ac.in

TRANSLATION AND COMMUNICATION(Rakhi Clement)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rakhi Clement Guest Lecturer (UGC)

SUBANTA - TI

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: R D Sunil Kumar r.d.sunilkumar@ssus.ac.in

Methodology of Sanskrit Grammar

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: DR. JINITHA K S jinithakalady@ssus.ac.in

Lingustics (Swetha )

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Swetha M.K. Guest Lecturer (UGC)

IV B 114 Vy Stripratyaya and Karaka

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Yamuna K

GRAMMATICAL AND LITERARY STUDY OF KAVYA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr RUPA V MA B Ed MPhil PhD SET NET