ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

BASIC SANSKRIT GRAMMAR

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Renjini T Y renjunancy@gmail.com

UVYM 553 - Samskrta-sahityetihasa

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Jinitha K.S. jinithakalady@ssus.ac.in

VI B A Praudhamanorama

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Jinitha K.S. jinithakalady@ssus.ac.in

UVYM 557 सुबन्तम् -1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Rupa V rupavamanamallya@ssus.ac.in

UVYM 559 पद्यगद्यसाहित्यम् ( PADYAGADYASAHITYAM)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Rupa V rupavamanamallya@ssus.ac.in

UVYM 557 Subanta 1 (SWETHA)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Swetha M.K. Guest Lecturer (UGC)

Elementary Nyayavaisesika

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Jinitha K.S. jinithakalady@ssus.ac.in

GRAMMATICAL AND LITERARY STUDY OF KAVYA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Rupa V rupavamanamallya@ssus.ac.in

IV B 114 Vy Stripratyaya and Karaka

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Yamuna K

Lingustics (Swetha )

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Swetha M.K. Guest Lecturer (UGC)

Methodology of Sanskrit Grammar

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Jinitha K.S. jinithakalady@ssus.ac.in

SUBANTA - TI

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: R D Sunil Kumar r.d.sunilkumar@ssus.ac.in

TRANSLATION AND COMMUNICATION(Rakhi Clement)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rakhi Clement Guest Lecturer (UGC)

V B 116 Vy. Methodology of Sanskrit Grammar

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Rethy T S

UVYS 555 सन्धित्रयम्

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Rethy T S

UVYS 556 शङ्कराचार्यस्य जीवनं दर्शनञ्च

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Rupa V rupavamanamallya@ssus.ac.in

UVYS 577 FUNCTIONAL SANSKRIT GRAMMAR

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Rupa V rupavamanamallya@ssus.ac.in

V B 116 Vy Methodology of sanskrit grammar (Chithra S )

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Chithra S Guest Lecturer (UGC)

V. B. 118 Vy. Linguistics (Reshma P K)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Reshma P K Guest Lecturer (UGC)

Vyakarana (Reshma P K)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Reshma P K Guest Lecturer (UGC)