प्रथमांश: - महाभाष्ये तृतीयम् आह्निकम् |
द्वितीयांश : - महाभाष्ये चतुर्थम् आह्निकम् |
तृतीयांश: - महाभाष्ये   पञ्चमे आह्निके ईदूदेत्सूत्रम् आरभ्य ईदूतौ च सप्तंयर्थे |
चतुर्थांश :-महाभाष्ये  पञ्चमे आह्निके  दादाघुस्सूत्रात्   प्रभृति  क्तक्तवतू निष्ठासूत्रं यावत् |