ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Vakyapadeeya 2022

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Rethy T S

PVYS 10409 शेखरः।

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Yamuna K

PVYS 10408 SHABDABODHA II (SWETHA)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Swetha M.K. Guest Lecturer (UGC)

PVYS 10404 व्याकरण महा भाष्यम् -I

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr RUPA V MA B Ed MPhil PhD SET NET

PVYM 10426 अनुप्रयुक्तसंस्कृतव्याकरणम्

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Rethy T S

PVYM 10419 केरलीयं शास्त्रकाव्यपारम्पर्यम् copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Yamuna K

PVYM 10407 Mahabhashyam

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: DR. JINITHA K S jinithakalady@ssus.ac.in

PVYM 10403 Prakriya vyakarana 2

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Seekesh M K sreekeshasmi@gmail.com

Prakriyavyakaranam III( Anupama)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: ANUPAMA M P Guest Lecturer (UGC)

Linguistics 2022

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Rethy T S