ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Siddhantakaumudi karakaprakaranam

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vyakarana
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Yamuna K
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Jijo M.I.

व्याकरणमहाभाष्यम् - II TI

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vyakarana
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: R D Sunil Kumar r.d.sunilkumar@ssus.ac.in

महाभाष्यम् - प्रथमद्वितीयाह्निके TI

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vyakarana
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: R D Sunil Kumar r.d.sunilkumar@ssus.ac.in

VYAKARANA FOR SAHITYA

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vyakarana
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: PROF. AMBIKA . K. G drambikakg@ssus.ac.in

UVYM551Anuprayuktavyakaranam

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vyakarana
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Yamuna K

PVYS 10405 - शाब्दबोधः।

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vyakarana
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K. Abdul Rasheed abdul.sanskritvyakarana@ssus.ac.in

PVYM 10419 केरलीयं शास्त्रकाव्यपारम्पर्यम्

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vyakarana
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Yamuna K

PV YS 1045 SAABDABODHAH

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vyakarana
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr RUPA V MA B Ed MPhil PhD SET NET

PrakriyavyakaranamIII

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vyakarana
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Yamuna K

nyaya and vyakarana

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vyakarana
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Madhavan madhavanmanimohanan@ssus.ac.in

nyaya and vyakarana

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Vyakarana
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Madhavan madhavanmanimohanan@ssus.ac.in